VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Település:
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


TOVÁBBI HÍREK
|  Főmenü  |  SZERVEZETEK  |  Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  |  Projektek  |  Homokháit Kistérség Integrált Környezeti Monitoring Központ és Hálózat létrehozása (KEOP-7.6.3.0-2008-0002 1. forduló)
Nyomtatható verzió
A „Homokháti Kistérségi Integrált Környezeti Monitoring Központ és Hálózat Létrehozása” c. projekt bemutatása

A projekt címe:Homokháti Kistérségi Integrált Környezeti Monitoring Központ és Hálózat Létrehozása
Projekt azonosító:KEOP-7.6.3.0-2008-0002
A projekt helyszíne:Mórahalom és térsége
Projektgazda megnevezése és székhelye:Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
A projekt kezdete:2009. április 15.
A projekt befejezése:2010. december 21.
Projekt elszámolható költségei összesen:277 362 000 Ft
Támogatási intenzitás:85%
Igényelt támogatás összege:235 757 000 Ft

(bruttó e. Ft.)I. fordulóII. fordulóÖsszesen
Beruházási költség16 638277 362294 000
Támogatási összeg14 142235 757249 899
Önerő2 49641 60544 101

A projekt célkitűzése az, hogy a létező országos hidrometeorológiai és vízrajzi észlelőhálózatot kiegészítse, úgy, hogy a víz természetbeni körforgásával kapcsolatos valamennyi adat a helyi mezőgazdasági, ipari és területfejlesztési tevékenység igényei szerint rendelkezésre álljon. Ezen felül egységes adatbázisba rendezi az eddig különböző helyeken meglévő adatokat, s biztosítja azok szélesebb körű hozzáférést. Ezzel a fejlesztéssel hatékonyabb lehetőség nyílna mérsékelni a térségben a globális éghajlatváltozás okozta aszálykárokat, és hosszútávon a kiküszöbölni úgy, hogy a térség vízbázisát mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítjuk. A vízrajzi monitoring rendszer létesítésének materiális elemei a technikai-technológiai hátterét adó hardver eszközök. Az immateriális elemek, a projektnek azt a humán- és szellemi bázisát jelentik, amelyek képesek a rendszert hatékonyan működtetni.

A projekt műszaki eredményeképpen megoldja azt a régi problémát (e térségre vonatkozóan), hogy a Duna-Tisza közi hátságon eddig végzett monitoring fejlesztések integrációja és folyamatos karbantartása nem történt meg. Példát teremthet a Duna-Tisza közi más részeire vonatkozóan is, hiszen e project a teljes terület egy viszonylag kis részére terjed ki. A létrejövő adatbázis valójában az országos rendszerbe kerül, de ott a lekérdezések szempontjából különálló egységet képez.

A tervezett rendszer gazdasági eredményességét mutatja, hogy az üzemeltetése a meglévő állami finanszírozású hálózaton keresztül valósítható meg leghatékonyabban. Továbbá a projekt eredményei képesek a mezőgazdasági tevékenységeket hatékonyan támogatni, az újonnan rendelkezésre álló információk közlésével, megosztásával, nyilvánossá tételével. Így irányítottabb, tervszerűbb mezőgazdasági tevékenység folytatható, alkalmazkodva az időjárás változásaihoz.

A projekt ökológiai eredményeképpen az emberi lét okozta negatív hatásokat csökkentjük, s például az egykori vizes élőhelyeket is a jövőben, a rendelkezésünkre álló eredmények alapján rehabilitálhassuk. Ennek tervszerű megvalósítása csak akkor lehetséges, ha megfelelő Információk állnak rendelkezésünkre. Ezt biztosítja a kiépítendő monitoring hálózat.

A projekt társadalmi eredményeképpen az össztársadalmi haszon két területen jelentkezik közvetlenül. Egyrészt lehetővé válik a megfelelő mezőgazdasági termésszerkezet meghatározása és az öntözési költségek optimalizálása. Másrészt realizálható a települések vízgazdálkodási szempontból megfelelő fejlesztése és üzemeltetése.

A hálózat fejlesztés-bővítés közvetlenül kedvezményezett célcsoportja az azt üzemeltető szakhatóságnak, az ATIKÖVIZIG-nek a munkatársai. Közvetlenül érintett a helybéli lakosság. A kapacitásbővítés járulékosan segítheti a helyi kis- és középvállalkozásokat. Tágabb értelemben a monitoring rendszer-fejlesztés által érintett mind a 9 település lakossága. A beruházás a turisztikai élet fellendítéséhez is hozzájárul abban a tekintetben, hogy a vizes élőhelyek rehabilitációja alkalmas lesz fenntartható turisztikai hasznosításra (sajátos élővilág bemutatása, környezettudatosságra való nevelés stb.) A térség fellendüléséből a tágabb értelemben vett földrajzi régió is profitál.

A vízrajzi monitoring rendszer fejlesztésével pontosabb adatokat nyerhetnénk a térség felszíni és felszín alatti vizeinek állapotáról. A projekt által érintett a talaj is, mert a magasabb levegőhőmérséklet következtében egyrészt intenzívebb a nedvesség kipárolgása a talajból, másrészt a termőréteg hőmérséklete is növekszik, ami meggyorsítja a szervesanyag-lebomlást és más folyamatokat, amelyek mind hatással vannak a termőképességre. Érintett környezeti elemnek tekintjük a levegőt is, szag- és zajhatások szempontjából egyaránt. Érintettek az élővilág és az ökoszisztémák.

A projekt tárgya egy integrált környezeti hálózat és monitoring központ kialakítása a projektterületen, annak érdekében, hogy a Homokhátság vízrajzilag feltáratlan területeiről, szürke foltjairól minél pontosabb információkkal rendelkezzünk a jövőben, s ezeket az információkat gazdasági, társadalmi és környezeti célok elérése érdekében felhasználhassuk.

A létrejövő beruházás nem jövedelemtermelő, kizárólag társadalmi haszna van. Továbbá a rendszer üzemeltetőjénél fog költség megtakarítás jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy az államilag finanszírozott monitoring rendszer nem csak hatékonyabb lesz, hanem gazdaságosabb is. A társadalmi haszna több területen is jelentkezik, de a legjelentősebb, hogy ennek segítségével a térségben megvalósíthatóvá válik egy tudatos mezőgazdasági tevékenység. Az elvégzett számítások igazolják, hogy hosszú távon nézve a beruházást érdemes megvalósítani. A jelenlevő alternatívák közül a költséghatékonyabb változatot jelöltük meg megvalósítandó változatnak. A kidolgozásra javasolt változat három főbb részre tagolható. A változatot ezek alapján alább mutatjuk be műszaki szempontból.

Monitoring állomások létesítése, felújítása és műszerezése
A projekt keretén belül a Széksóstói főcsatorna, Mórahalom közeli szakaszán egy új, vízhozam mérő műtárgy létesülne. A tervezett fejlesztések közül az új vízhozam mérő állomáshoz szükséges a vízjogi engedély, mellyel a Társulás rendelkezik. A projekt keretében szükséges a Kőrös-éri főcsatorna 2+100 cskm. szelvényében található vízhozammérő állomás fejlesztése, úgy, hogy a meglévő műtárgy a kisvizeket is képes legyen mérni. Ennek érdekében az állomást részlegesen át kell építeni, ill. további korszerű műszereket kell beszerezni. Az erre vonatkozó rekonstrukciós terv, rendelkezésre áll. Szintén nélkülözhetetlen egy új hidrometeorológiai mérőkert megépítése, amely valamennyi lényeges paramétert mérni tud. Ilyen fontos információ a talajnedvesség, melyet jelenleg csak számítással határoznak meg (más mért paraméterekből), igen nagy pontatlansággal). Továbbá műszerezni szükséges a meglevő állomásokat, hogy minél pontosabb mérési adatokat szolgáltassanak.

Adatbázis fejlesztés
A fejlesztés céljainak eléréséhez alkalmassá kell tenni a VIZIR rendszert a hidrometeorológiai adatok teljes körű tárolására, így a talajhőmérséklet, talajnedvesség, légnedvesség adatokra.

A létrehozandó meta adatbázis
A felhasználók a meta adatbázison keresztül érik el az összes VIZIR által tárolt adatokat. A rendkívül bonyolult észlelési feldolgozási és minősítési rendszer a napi felhasználás szempontjából csak bonyolítja az adatokhoz való hozzájutást, azok értelmezését. Az információs rendszernek el kell fednie ezeket, úgy, hogy az adat tükrözze a minőségi és megbízhatósági körülményeket is. Olyan nézettáblákat kell létrehozni, melyek közvetlen a megjelenítést segítik.

Képzési és mérési központ (monitoring ház) létesítése
A projekt elsődleges célkitűzése, hogy a természeti és az épített környezetben bekövetkezett, vízhiánnyal közvetlen kapcsolatban álló degradációs folyamatokra történő prevenció és kárcsökkentés hatékony végrehajtásához szükséges döntési információk biztosítása. Elsődlegesen a nem megfelelő sűrűségű, meglévő vízrajzi monitoring hálózat következtében hiányoznak jelenleg vízkészlet-gazdálkodási állapotjellemzők. A projektben kiépítésre kerülő észlelőhálózat végzi a vízállapotok regisztrálását. Az adatok gyűjtése és web-alapú megjelenítése a tervezett informatikai fejlesztésekkel valósul meg. Az adatok felhasználóinak egy része, azonban nem áll rendelkezik felhasználói informatikai háttérrel, így számukra a vízállapotok nyomon követése nem biztosítható web-felülettel. Számukra, akik egyrészt koruknál fogva is igénylik, csak a részükre személyesen adott tájékoztatás ad lehetőséget a monitoring adatok megismerésére. Ebből a célból biztosítani kell a megfelelő tájékoztatáshoz szükséges infrastrukturális feltételeket. A kedvezményezett határozott szándéka, hogy ne csak egyéni tájékoztatásra nyíljon lehetőség, hanem a főbb mezőgazdasági munkák időpontját megelőzően nagyszámú érintett bevonásával biztosítsa a monitoring adatok alapján szükséges feladatok megismertetését az érdekeltekkel. Ebből a célból kerül kialakításra a monitoring központ. Az épületben a projekt keretében egy olyan vízügyi koordinációs és bemutató hálózatot tervezünk felépíteni, ahol a térségi vízügyi projektek tervezése, igazgatása és bemutatása történik meg. A tervezetten és ütemezetten megvalósítani szándékozott vízpótlási, öntözési és víz visszatartási projektek fejlesztési, gazdálkodási és műszaki megvalósítását irányítja a monitoring központ. Ehhez kapcsolódik az épület helység kialakítása is, helyet kapnak a monitoring rendszer elemeinek működéséhez az üzemeltetéshez szánt eszközök karbantartásához szükséges helyiségek, a Homokháti vízpótlási projektek irányításához, kommunikációjához szükséges helységek, valamint a projektek eredményeinek disszeminációjához, a képzésekhez és továbbképzésekhez szükséges helységek is. A projekt célterületén jelenleg végrehajtás alatt áll a Komplex vízvédelmi beavatkozás a Nagyszék-sós vízrendszerében elnevezésű kiemelt DAOP projekt. Elkészítési szakaszban van a szintén a térséget érintő Homokháti vízpótló rendszer DAOP finanszírozású projekt. A futó és az előkészítés alatt lévő projektek a monitoring projekt szinergiáját valósítják meg. Ezekben a projekt hatásai sokszorozódnak. A bemutatást végző monitoring központ biztosítja, hogy az érintettek a monitoring fejlesztések közvetlen hatásain túlmutatóan aktívan bekapcsolódjanak a kibővített vízkészlet-gazdálkodási állapotértékelési adatok integrálásába a térség közép- és hosszú távú vízgazdálkodási fejlesztési programokba.

Monitoring állomások létesítése, felújítása és műszerezése
A projekt keretén belül a Széksóstói főcsatorna, Mórahalom közeli szakaszán egy új, vízhozam mérő műtárgy létesülne. A tervezett fejlesztések közül az új vízhozam mérő állomáshoz szükséges a vízjogi engedély, mellyel a TCT rendelkezik. A projekt keretében szükséges a Kőrös-éri főcsatorna 2+100 cskm. szelvényében található vízhozammérő állomás fejlesztése, úgy, hogy a meglévő műtárgy a kisvizeket is képes legyen mérni. Ennek érdekében az állomást részlegesen át kell építeni, ill. további korszerű műszereket kell beszerezni. Az erre vonatkozó rekonstrukciós terv, rendelkezésre áll. Egy új hidrometeorológiai mérőkert megépítése azért nélkülözhetetlen, mert bár terület csapadék viszonyai jól nyomon követhetőek az ATIKÖVIZIG és az OMSZ hálózatán mért adatok segítségével, ugyanakkor a csapadékmérés szempontjából Pusztamérges környéke „fehér folt”. Másrészt az egész kistérség vonatkozásában szükséges egy olyan állomás létesítése, amely valamennyi lényeges paramétert mérni tud. Ilyen fontos információ a talajnedvesség, melyet jelenleg csak számítással határoznak meg (más mért paraméterekből), igen nagy pontatlansággal). Az állomást célszerűen egy önkormányzati létesítmény udvarán kell létrehozni. Itt megoldható a szükséges vagyonvédelem. A meteorológiai műszerkeret kialakítása nem igényel építési engedélyt. Továbbá műszerezni szükséges a meglevő állomásokat, hogy minél pontosabb mérési adatokat szolgáltassanak.

4 db automatikus, távjelzéssel ellátott csapadékmérő berendezés kerül telepítésre: 1-1 db a bordányi és a forráskúti önkormányzat ingatlanjára, a meglévő hagyományos csapadékmérők kerülnének lecserélésre ugyanilyen korszerű műszerekkel a zákányszéki és mórahalmi csatornaőrházakban (kezelő: ATIKÖVIZIG). A 4 db csapadékmérő állomás műszerezésénél a súlymérés elvén mérő eszközöket kell előnyben részesíteni, mivel ezek – különösen téli időszakban – jelentősen pontosabbak a billenő edényes változatnál. Ezeknek az eszközöknek a cseréje vagy telepítése nem igényel építési engedélyt. A talajhőmérséklet és léghőmérséklet mérés PT100 típusú passzív platina hőmérőkkel történik. Ez rendkívül egyszerű, pontos, megbízható eszköz. Más típusú szenzor alkalmazása jelenleg nem indokolt, a mérőhelyek számának növelése szükséges. A léghőmérséklettel együtt mérhető – kombinált szenzor esetén – a légnedvesség. Ez nem különösebben bonyolult mérés, így számtalan gyártó terméke alkalmazható.

A talajnedvesség meghatározása is nagyon fontos lenne agrometeorológiai és belvízi szempontból.

Az országos vízrajzi törzshálózat felszín közeli (alatti) állomás hálózatára részletes fejlesztési terv készült. A hálózatot olyan sűrűre kell építeni, hogy a talajvíz mélysége bárhol 10 cm pontossággal meghatározható legyen. A fejlesztési terv szerint a kistérségben új állomások létesítése nem szükséges.

A területen összesen 21 db talajvízállás mérő kút van, 5 db kútnak kell a kútfejét (a kút föld feletti része) átépíteni. Erre azért van szükség, hogy a mérőműszerek elhelyezhetőek legyenek, másrészt szennyeződés ne juthasson a kútba. A kútfejek átalakítása és a kutak műszerezése nem engedély köteles. Mind a 21 állomást távjelző rendszerrel kell ellátni, amely radikálisan csökkenti az üzemeltetési költségeket és növeli az adatbiztonságot.

A talajvíz minőségének automatikus mérése jelenleg reális költséggel nem oldható meg. Ennek oka, hogy a jelenlegi berendezések karbantartási periódusa igen rövid, azaz a vízminőségi szondákat – vízminőségtől is függően – 2-3 hetente tisztítani és kalibrálni kell, ami a nagy távolságok és az idő igénye miatt nem finanszírozható. Így a karbantartási periódusa legtöbb esetben rövidebb, mint maga a szükséges mérési gyakoriság.

A tervezett hálózatban hagyományos emberi észlelést nem terveztünk, mivel ez jelentős költséggel jár és alacsony hatékonyságú (kevés adat, sok hiba). Az adatok mérését és regisztrálását olyan korszerű elektronikus berendezésekkel tervezzük, amelyek nagy biztonsággal működnek, nem igénylik a párhuzamos, hagyományos észlelést.

Ezt a folyamat láncot az ATIKÖVIZIG-nek célszerű elvégeznie, mivel ez jelentős gyakorlatot, és üzemeltető eszközöket igényel, másrészt a keletkező adatok égy része az állami törzshálózat adatai közé is bekerül.

Adatbázis- és szoftver-fejlesztés
Az adatok gyűjtése és továbbítása a vízügyi ágazatban működő távjelző berendezések adataival egyező módon történik a 3.1.4 fejezetben leírt rendszerben. Az adatok mérését és ideiglenes tárolását a távmérő berendezések végzik, ahonnan a meglévő vízügyes lekérdező szerver (Hydras3) Interneten, vagy analóg telefonvonalon keresztül begyűjti az adatokat, melyet saját adatállományaiban tárol. Az adatok ezt követően eseményvezérelt módon kerülnek be a VIZIR rendszerbe. A VIZIR rendszerben az országos replikációs beállításoknak megfelelően eljutnak a VKKI-ba, majd a szerverfarmra, ahol a két rendszer adatcseréje folyhat.

A külső hozzáférés interneten keresztül történik. Közvetlenül a távmérők lekérdezése is megvalósítható, de az elsődleges helye az adatok megjelenítésének a szerverfarmon elhelyezett weblap lesz.

A VIZIR és az OKIR közti átfedés kiküszöbölésének első fontos lépése az alapnyilvántartások – a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), és a vízügyi Objektum és Törzsadatkezelő Rendszer (OTAR) – között az átjárhatóság megteremtése. Az OKIR és VIZIR rendszerek integrálása jelenleg folyamatban van. A Vízügyi Adattár a vízügyi objektumok nyilvántartását oly módon kezeli, hogy képes a rokon rendszerekkel kapcsolatos adatcserére. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) esetében ez azt jelenti, hogy a Vízügyi Adattári objektum-alapadatok között a Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ) szerepel, illetve a szerkezet a földrajzi, helyhez kötött objektumtípusok esetében a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerrel (KAR) kompatibilis módon valósult meg. Jelen projekt adatinak gyűjtése és közzététele megfelel a 78/2007 Kormányrendelet utasításainak, amit az OTAR rendszerrel való integrálással biztosítunk.

A létrehozandó adatbázisból származó adatok befogadásáról a KvVM nyilatkozatot adott számunkra. (lásd 26. sz. melléklet)

Az elvégzendő feladatok:

1. Az ATIKÖVIZIG lekérdező rendszerében paraméterezés.
2. A VIZIR rendszer bővítése adatfajtákkal.
3. Az Internetes hozzáférés biztosítására, weblap és metaadatbázis létrehozásával.

Az eddigiekben leírt folyamatokban az új és az automatizált mérőállomások bekapcsolása nem jelent új feladatot az ATIKÖVIZIG számára, az alkalmazások paraméterállományait és a törzsadatokat kell bővíteni.

A VIZIR rendszerben nem lehet most minden adatot elhelyezni, ezért alkalmassá kell tenni a hidrometeorológiai adatok teljes körű tárolására, így a talajhőmérséklet, talajnedvesség, légnedvesség adatokra. Korábban ilyen adatfajtákat csak nem rendszeres méréssel mértek, nem rendelkezünk a regisztrálók által használt regisztrátum táblákkal, továbbá a hidrológiai idősor sincs ezekre a típusokra.

Az adatok az ATIKÖVIZIG szerveréről a már meglévő adatokkal egyező módon az eljárások bővítésével kerülnek tovább a VKKI szerverének közbeiktatásával a vízügyes szerverfarmra. A szerverfarmon keresztül oldjuk meg a külső felhasználók adatokhoz való hozzájutását.

Adatok hozzáférése, weblap szerkezete
A kistérségi társulás résztvevői számára az információs rendszer adatai egy weblapon keresztül érhetőek el. A weblap és a meta-adatbázis a szerverfarmon kap helyet. A weblap kialakítása a vakok és gyengén látó személyek igényeinek is meg fog felelni.

Az adatgazdai feladatokat ellátó szervezetek az adatokhoz hozzáférhetnek a weblapon, SQL szervereken, valamint FTP szerveren keresztül. Az adatokat letölthetik tetszőleges formátumba. Az adatgazdai szerepet betöltő Vízügyi igazgatóság módosíthatja csak az adatokat. A weblap adminisztrációs felületéhez ez a kör fér hozzá. Az adminisztrációs felületen állítható be a felhasználók neve jelszava. Mindenki más a weblap menürendszerében található funkciókon keresztül tud adatot legyűjteni. A menü adminisztrációs elemeit ez a kör nem használhatja. A weblapon az összegyűjtött számszerű és dokumentum jellegű adatokon kívül helyet kap a projekt és a térség bemutatása és egy adminisztrációs felület.

Bemutatkozó oldalak
Be kell mutatni egy térképen és egy oldal erejéig szövegesen a Homokháti Kistérséget. A projekt bemutatásánál össze kell foglalni a projekt céljait, valamint azokat az információkat, amelyek nyilvánosak. Az érintett létesítményeket meg kell jeleníteni egy térképen, és megfelelő jelkulccsal fel kell tüntetni az elvégzett munka, vagy beruházás típusát.

Idősor jellegű adatok megjelenítése
Az idősorok megjelenítéséhez ki kell választani adatfajtát, majd a megjelenítendő állomásokat, végül meg kell adni az ábrázolni kívánt időszakot. Az állomásokat kétféleképen lehet kijelölni, lehet térképen, de lehet listáról is. Az adatok megjeleníthetőek grafikonon, vagy táblázatban.

Törzs jellegű adatok megjelenítés
A törzs jellegű adatoknál hasonló módon az idősorokhoz ki kell választani állomásokat, melyet megtehetünk térképen, vagy az adatfajta után táblázatból.

Dokumentumtár megjelenítése
A dokumentumtár tartalmazhat képeket, szöveges dokumentumokat, terveket, rajzokat, adatokat. A dokumentumoknál meg kell oldani a bejelentkezett felhasználók számára a dokumentumok feltöltését, a meglévő dokumentumok módosítását és törlését. A dokumentumok típusokba vannak sorolva, melyekhez a szótárban felhasználói csoportok rendelhetők. Ily módon kialakítható egy jogosultsági rendszer, amellyel szabályozható a dokumentumokhoz való hozzáférés.

Adminisztrációs felület
Az adminisztrációs felületet az adatgazdák használhatják. Az adminisztrációs felületen keresztül érhetőek el a felhasználók kezelése, címtár, szótáradatok kezelése, naplózási információk.

A meta-adatbázis
A felhasználók meta-adatbázison keresztül érik el a VIZIR által tárolt adatokat. A rendkívül bonyolult észlelési feldolgozási és minősítési rendszer a napi felhasználás szempontjából csak bonyolítja az adatokhoz való hozzájutást, azok értelmezését. Az információs rendszernek el kell fednie ezeket, úgy, hogy az adat tükrözze a minőségi és megbízhatósági körülményeket is. Azaz a felhasználónak nem kell tudnia azt, hogy léteznek különböző mérési módszerek és különböző észlelési módok ugyanarra az adatfajtára, számára mindig a legfrissebb és leghitelesebb adatot kell mutatni. Olyan nézettáblákat kell létrehozni, melyek közvetlen a megjelenítést segítik.

A következő adatfajtákat kezeli a rendszer

 • Vízállás
 • Talajvízszint
 • Rétegvízszint
 • Csapadékösszeg adatok
 • Léghő pillanatnyi hőmérséklet, napi minimum és maximum
 • Felszíni vízfolyás vízhője felszín közelében
 • Felszíni vízfolyás vízhője fenék közelében
 • Talajvízhő (felszín közelében)
 • Talajvízhő (kútfenéknél)
 • Vízhozam
 • Talajhőmérséklet
 • Talajnedvesség
 • Légnedvesség

Törzs jellegű adatok
A felszíni állomások adatai a VIZIR Riport adatbázisában érhetőek el. Olyan nézettáblákat kell ezekre épülve létrehozni, amelyek csak a projekt illetékességi területén lévő objektumokat tartalmazza. A projekt területi lehatárolását a települések közigazgatási területe határozza meg. A leválogatást segítendő rögzíteni kell az érintett települések azonosító adatait egy önálló táblába. A kezelt objektumok mindegyikénél található kapcsolódó település, amellyel összekapcsolva a szűrt települések tábláját lehatárolhatóak a törzstáblák.

Dokumentum adatbázis
Az adatbázis részét képezik azok a dokumentumok, amelyeket az információs rendszerben közzétesznek. Ilyenek lehetnek Excel táblák, Word és XML állományok, PDF formátumú dokumentumok, térképek, képek. Ezeket az állományokat az információs rendszer weblapján keresztül lehet elérni. Az állományokat weblapon keresztül lehet feltölteni és adatbázisban tárolódnak az illetékességi rendszernek megfelelően. Az állományokról katalógust kell készíteni.

Működést biztosító adatok
A weblap üzemeléséhez szükség lesz olyan kiegészítő adatokra, melyek biztosítják a biztonságos üzemelést és a hatékony adattárolást. A felhasználók kezelésére és az adatok hozzáférésének szabályozására a felhasználók adatait kell tárolni. Felhasználók csoportokba vannak sorolva, a csoportokhoz vannak műveletek hozzárendelve, amit a weblap logikája tart be. A meta-adatbázis tartalmaz felsorolás jellegű típusokat melyek egy-egy mező értékkészletét képezik ezek a szótáradatok.

A projekt előkészítettségéről:
A projektfejlesztéssel kapcsolatban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a következő fejlesztéseket valósította meg.

Felállításra került a projektmenedzsment szervezet, melyen belül a projektmenedzser koordinálta és szervezte az előkészítő szakaszban a munkálatokat és összeállította a projekt menetrendjét is. A projekt megvalósítás során figyelembe vettük a Támogatási Szerződés mellékletében szereplő Útvonaltervet, mely hathatós segítséget nyújtott számunkra.

A PR tevékenységek tekintetében felmértük a lehetséges kockázatokat, valamint Kommunikációs Tervet állítottunk össze a KSZ által ajánlott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. dokumentum alapján. A menedzsment team az információ áramlás során kihasználta a feljegyzés és jelenléti ív által dokumentált a személyes konzultáción kívül – melyről feljegyzés és jelenléti ív is készült – a telefonos kapcsolat valamint az internet adta lehetőségeket is. Munkánk során arra törekedtünk, hogy a témában érdekelt civil szervezeteket felkutassuk, és véleményüket megismerjük. A projekttel kapcsolatosan megjelent sajtócikkeket összegyűjtöttük, megőriztük. Az előkészítésbe bevont ATIKÖVIZIG munkatársai elkészítették a projekt hatástanulmányát, valamint segítséget nyújtottak brosúra készítés terén is. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás honlapján, és Mórahalom Város honlapján megjelenítettük a projektre, valamint a Többcélú Társulásra vonatkozó információinkat. Elkészítettük azt a linket, amelyre kattintva az internetet használó eljuthat az ATIKÖVIZIG honlapja segítségével egy olyan oldalra, ahol a projekttel kapcsolatosan juthat információkhoz, és az oldal interaktivitásának megfelelően hozzá is szólhat az eddigiekhez. A Kistérségben tartott lakossági fórum segítségével megismertettük a tanyai lakosokkal a projekt várható eredményeit, annak hasznát, valamint a Társulás székhely településének polgármesteri hivatalában kifüggesztett hirdetmény segítségével népszerűsítettük a projektet.

A projekt előkészítés megvalósítása során azzal szembesültünk, hogy, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások beszerzése, annak komplett összeállítása egyetlen megbízott szervezet által nem volt lehetséges, mivel különböző tudományterületek szakismerete vált szükségessé a részfeladatok ellátásához, mivel az adatbázis kiegészítése és kezelésének tervezése más jogosultság meglétét kívánja, mint az egyéb mérnöki tervezői feladatok. Továbbá az informatikai adatbázis kiegészítésére és kezelésének tervezésére időbenileg is, a már meglévő műszaki tervdokumentáció elkészítését követően, annak birtokában kerülhetett sor. A szakmai alapon elkülönített részfeladat, azaz „az informatikai adatbázis kiegészítésének és kezelésének a tervezése” megvalósításának becsült értéke a közbeszerzési értékhatár alatt maradt. S mivel szervezetünknél, nem volt másik olyan beszerzés, amelyet a Kbt. 40. § (2) bekezdése alapján egybe kellene számítani, ezért ez a feladatrész nem volt közbeszerzés köteles. Az elkülönített szolgáltatás megrendelés során az esélyegyenlőség figyelembevételével a versenyfeltételek tisztaságát biztosítva kívántunk eljárni a Kbt-ben foglalt alapelvek szerint, ezért a piaci ár alátámasztására legalább három vállalkozástól kértünk árajánlatot, amelyek ilyen módon tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak voltak egymással. A projekt előkészítés feladatainak megbontása a következő képpen alakult. A tervezéshez a következő feladatok tartoztak: a hálózat kialakításának, felszíni vízhozam mérő állomás tervezése, mérőműtárgy felújítási terveinek aktualizálása, csapadékmérő állomás műszerzésének, hidrometeorológiai állomás tervezése, talajkút felújítások tervezése, vízgyűjtő fejlesztésének tervezése. E munkarészre a Kbt. 299 § (1) b pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást alkalmaztuk. Az eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a Mérnöki Ipari Búvár Szolgáltató Bt. lett. A vállalt feladat vállalkozói díja 11.365.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenegymillió-háromszázhatvanötezer 00/100 Forint plusz ÁFA volt, a szerződés időtartama pedig: 2008. 08. 04 – 2008. 09. 15. Az informatikai adatbázis kiegészítésének és kezelésének a tervezése c. munkarészre a legkedvezőbb ajánlatot a H-FIT Informatikai Bt. tette, a vállalási összeg itt nettó 2.500.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőmillió-ötszázezer 00/100 Forint plusz ÁFA volt, a szerződés időtartama pedig 2008. 08. 05 –től 2008. 09. 15-ig terjedt.

Az esélyegyenlőség szempontjából esélyegyenlőségért felelős munkatárs került kijelölésre a Társulás munkaszervezeténél. A Többcélú Társulás valamint székhely településének önkormányzata távmunkásokat is foglalkoztatott a projekt előkészítés ideje alatt. A Társulás dolgozói közül 2 fő számára biztosított volt a munkaidő kedvezmény a továbbképzéshez, egyikük kiegészítő képzésen közgazdásznak, másikuk pedig szociális munkásnak tanul jelenleg is. Megtörtént a környezetvédelmi/ fenntarthatósági megbízott kijelölése. A projekt előkészítés megvalósítása során igyekeztünk növelni a társadalmi bizalmat az internet segítségével.

ELŐKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉG
I. FORDULÓS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEKMEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK
1Projektmenedzsment szervezet felállításaA projektmenedzsment felállításra került.
2Lehetséges kockázat felmérésMegtörtént a lehetséges kockázatok felmérése, melyről készült egy dokumentum.
3A kommunikációs tervElkészült a projekt kommunikációs terve.
4Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismeréseA projekt előkészítés során felkutattuk a Kistérségben működő környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, melyekkel megismertettük a projekt tartalmát egy személyes konzultáció kapcsán, melyet ledokumentáltunk. (Mórahalmi Zöld Közösségi Ház, SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépítési Közhasznú Egyesület, Orchis Természetvédelmi Egyesület, Kemence Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület, Erdőspuszta Tájház és Erdei Iskola, Egészséges Mórahalomért Közalapítvány)
5Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzéseKigyűjtöttük a projekttel kapcsolatos újságcikkeket, melyeket dokumentáltunk. (Térségi Tükör, mórahalmi Körkép, Délmagyar)
6Hatástanulmány készítéseElkészült a projekt hatástanulmánya.
7Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény eseténNem merült fel igény erre a tevékenységre.
8Korábbi média megjelenések összegyűjtése, elemzéseKigyűjtöttük a projekttel kapcsolatos újságcikkeket, melyeket dokumentáltunk.
9Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb..) elkészítése és lakossági terjesztéseSzórólapot készítettünk a projekttel kapcsolatosan.
10A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtéseMegtörtént a projekt menetrendjének összeállítása, valamint az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése, ledokumentálása.
11Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítéseMegtörtént a http://homokhatimonitoring.vizugy.hu/ honlap létrehozása, melyen megjelentek a projekt által kívánt tartalmak.
12Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezéseA Kistérség tanyai lakossága körében közmeghallgatást szerveztünk, melyről jegyzőkönyv és fotódokumentáció is készült.
13Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatókKihelyeztünk Mórahalom város Önkormányzata polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára egy hirdetményt a projektünkről, melyről készítettünk fotó dokumentáció is.
14Közbeszerzés, dokumentáció összeállításaA közbeszerzéssel kapcsolatosan egyeztetés történt a KSZ-tel, mely során ketté lett bontva az eredetileg közbeszerezni rész egy informatikai beszerzésre és egy egyszerű közbeszerzési eljárásra. Az egyszerű közbeszerzési eljárás dokumentációjának kiküldése az ajánlattevők részére 2008. 07. 10-én történt. Az informatikai beszerzésre 3 árajánlat bekérése 2008.08. 21-én történt.
15RMT tanulmány tervezet elkészítéseAz RMT tervezetét elkészítettük majd megküldtük véleményezésre a KSZ-nek.
16KSZ véleményezéseMegtörtént a KSZ véleményezése.
17Pályázó személyének meghatározása, konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormány¬zatok vesznek részt a projektbenNem releváns.
18tulajdonviszonyok rendezéseNem releváns.
19Művelési ág rendezéseNem releváns.
20hálózat kialakításának tervezéseA lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült.
21felszíni vízhozam mérő állomás tervezéseA lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült.
22mérőműtárgy felújítási terveinek aktualizálásaA lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült.
23csapadékmérő állomás műszerezésének , hidrometeorológiai állomásnak tervezéseA lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült.
24talajkút felújítások tervezéseA lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült.
25vízgyűjtő fejlesztésének tervezéseA lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült.
26adatbázis kiegészítése, kezelésének tervezéseA lebonyolított beszerzés eredményeként elkészült.
27Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazásaA Társulás esélyegyenlőségi munkatársat alkalmaz,.
28Távmunkában foglalkoztatottak száma (Célérték: 4 fő)A Társulás távmunkásokat foglalkoztat.
29Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhezEgy fő részére a Társulás munkaidő kedvezményt biztosít továbbképzés céljából.
30Kötelező esélyegyenlőségi adatok megadásaA Társulás az adatokat megadta.
31Kötelező fenntarthatósági adatok megadásaA Társulás az adatokat megadta.
32Környezetvédelmi/ fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelöléseKijelölésre került a Környezetvédelmi/ fenntarthatósági megbízott.
33Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása (Célérték: 4 db/ év)A feladat teljesítése awww.atikovizig.hu/homokhat weblapon történt meg a fórum alkalmazásával.
34Környezeti szempontokat érvényesít az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénélA Társulás nyilatkozott arról, hogy környezeti szempontokat érvényesít az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél.
35Partnerség építés a projekttervezés, végrehajtás soránPartnerségi megállapodás született.
36A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma (Célérték: 1 db)A Társulás honlapjának feltöltése a projekt adataival, valamint a Társulás munkájának, működésének bemutatása megtörtént.
37Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma – db/év (Célérték: 3 db/ év)A Társulás közreműködött a BÖLÖMBIKA TANÖSVÉNY bemutatása, Parlagfűmentes Nap Föld napja rendezvény és a Környezetvédelmi vándorkiállítás c. események megszervezésében és bonyolításában.

A „Homokháti Kistérségi Integrált Környezeti Monitoring Központ és Hálózat Létrehozása” c. projekttel kapcsolatosan a következő linkre kattintva juthatnak további információkhoz:

http://homokhatimonitoring.vizugy.hu

A KEOP-7.6.3.0-2008-0002 pályázati azonosítóval rendelkező pályázat " A Homokháti Kistérségi Integrált Környezeti Monitoring Központ és Hálózat Létrehozása” című projekt I. fordulója, mely segítségével a beruházás előkészítése valósult meg.

A projekt megvalósítására a KEOP-6.3.0/2F/09-2009-0007 pályázat keretében kerül sor 2010 és 2011 évben.